Vegan Tomato Soup (No Cream, No Cheese)

Vegan Tomato Soup (No Cream, No Cheese)