هامور مشوي مع خضروات مشوية (جزر، كوسا، بروكولي، باذنجان، قرنبيط)

هامور مشوي مع خضروات مشوية (جزر، كوسا، بروكولي، باذنجان، قرنبيط)